загрузка...

Реферати » Право
2010-11-11

Філософські вчення про вину. Співвідношення вини та суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття та основний зміст вини. Форми ти види вини. Поняття та види умислу. Особливості відповідальності за умисні злочини. Поняття та види необережності. Особливості відповідальності за необережні злочини. Складна вина. Мотив і мета злочину. Невинне заподіяння шкоди (випадок, казус).

2010-11-11

Склад кримінального злочину. Засади правосуддя. Шлюбний договір.

2010-11-11

Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

2010-11-20

Моральні і правові норми. Категорії професійної етики

2010-11-22

Поняття правових актів державного управління. Аналіз підходів до класифікації правових актів.

2010-11-29

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

2010-12-04

Діяльність юристів. Римська правова думка. Юриспруденціяі юристи.

2010-12-08

Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин

2010-12-08

Структура нотаріальних органів. Державні нотаріальні контори. Повноваження державних нотаріальних контор та архівів. Організація роботи державних нотаріальних архівів

2010-12-11

Поняття кримінальнепроцесуального доказування та йогозначення. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. Особливості процессудоказування на окремих стадіяхкримінального судочинства.

2010-12-13

Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Характеристика підстав до прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи. Наслідки відмови в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового  контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи. Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором

2011-01-05

Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів державного управління.

2011-01-10

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття і значення складу злочин. Елементи складу злочину та їх зв`язок з класифікаці. Види складу злочинів.

2011-01-11

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. Визначено сутність, особливості, функції та систему управління державною податковою службою; з’ясовано її функціонально-організаційну структуру; визначено сутність та структуру правового статусу цієї служби, його окремі складові; з’ясовано особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби; охарактеризовано форми управління в податковій службі; визначено систему та зміст методів управління в цій службі; з’ясовано особливості та зміст управління персоналом в ній.

2011-02-26

Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх)

2011-02-28

Фахівці, добре обізнані із сучасним ринком цінних паперів на Україні вважають, що причиною нинішньої непопулярності векселів є абсолютно незрозуміла позиція щодо вексельного обігу Мінфіну та ДПА України, а також недосконале правове поле.екселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських

2011-02-28

Останніми роками оренда стала найбільш поширеним способом управління державним майном і одним із джерел доходів державного бюджету

2011-03-02

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

2011-03-02

Закон України про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю виданий Кучмою

2011-03-04

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

2011-03-04

Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це конкретна форма буття права

2011-03-04

Після проголошення незалежності Української держави постала потреба реформування суспільства. Надзвичайно важливе місце у процесах реформування посідає реформа правової системи

2011-03-04

Встановлювалося, що Закон буде застосовуватися щодо дій суб'єктів господарювання, органів влади і управління, що мають своїм наслідком обмеження конкуренції на ринках двох чи більше республік

2011-03-04

Суд  –  це важлива ланка системи будь-якої держави, мета, завдання та функції якої – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни

2011-03-04

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності

2011-03-04

Після проголошення незалежності України в загальній теорії права, як і в конституційному праві, тривалий час продовжують застосовуватися методологічні підходи до оцінки норм права, напрацьовані радянською юридичною наукою, хоча ці оцінки перестали задовольняти реальні потреби теорії та практики національного конституційного права

2011-03-04

До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься актуальною проблема гарантування прав та свобод особи, прав інших учасників цивільних відносин.

2011-03-04

В сучасних умовах ускладнення суспільного життя, і, відповідно, законодавчого регулювання, легіслатури не в змозі приймати закони з усіх питань

2011-03-04

Вирішальним  питанням правового регулювання є здійснення правових норм  в суспільному житті

2011-03-04

   В   історії  політичної  та  правової    думки      ідея   правової    держави   завжди  була   і   є   однією   з  найперспективніших   та   найгуманніших    державно-правових   ідей.  Не   випадково , що  проблеми  правової  держави  завжди   привертали  до  себе   увагу  передових  людей – прогресивних   мислителів   давнини, середньовіччя   та  сучасності

2011-03-04

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину

2011-03-04

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство пов`язує з перебігом певних  відрізків часу (строків), настанням зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), певних подій тощо

2011-03-04

Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також не буває без з'ясування змісту правових вимог

2011-03-04

Зміст цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації становлять правовідносини, в яких морально потерпіла сторона наділяється правом вимагати за судом спростування відомостей, які порочать її честь, гідність та ділову репутацію, а друга сторона, яка такі відомості поширила зобов’язана дати спростування, якщо не доведе, що відомості відповідають дійсності

2011-03-04

Для того, щоб угода мала юридичну силу, вона повинна відповідати ряду вимог, які прийнято називати умовами дійсності угоди

2011-03-05

В умовах здійснення в Україні реформування адміністративного права в цілому та окремих його інститутів зокрема актуальними постають проблеми забезпечення прав і свобод людини

2011-03-06

Розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні немислима без міцних правових основ, без досконалих правових норм у всіх сферах державного і суспільного життя

2011-03-06

Проблемам спадкування завжди приділялася певна увага в юридичній літературі. Але зазначені проблеми досліджувалися вченими - юристами здебільшого в період панування адміністративно - командної економіки, де основні акценти були зміщені на похідний характер права власності громадян від суспільної соціалістичної власності, що потягло за собою зведення об'єктів права власності громадянина до речей суто споживчого, особистого призначення

2011-03-06

Процеси роздержавлення та приватизації в Україні набули надзвичайно важливого значення на сучасному етапі розвитку продуктивних сил та виробничих відносин

2011-03-11

Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Незважаючи на окремі недоліки системи охорони прав на інтелектуальну власність, що склалася в Україні, в цілому можна стверджувати, що зазначена система відповідає міжнародним стандартам і може забезпечити належну охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності. Але такої оцінки не можна дати системі захисту прав інтелектуальної власності

2011-03-11

Виникнення, поняття і види прав на чужі речі. Емфітевзис і суперфіцій. Право Стародавнього Риму — яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей, насамперед приватного (цивільного) права

2011-03-13

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. Види кордонів та їх встановлення

2011-04-09

Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним

2011-04-09

Правоохоронна функція української держави визначена конституційними принципами, викладеними в ст. 1 Основного Закону, де  Україна проголошується соціальною, правовою державою

2011-04-09

Труднощі у визначенні на універсальному рівні поняття космічної діяльності пов'язані з особливостями поняття самого космічного простору як нової сфери діяльності людини

2011-04-10

Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Державно - правова концепція даосизму. Далекосхідна група правових систем — це сукупність правових систем, в основі формування яких лежать не норми права, а норми моралі, звичаї, традиції. Велике значення приділяється ритуалу

2011-04-21

Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності

2011-05-05

 Законодавство України  про  туризм  складається з Конституції України,  цього Закону,  інших  нормативно - правових актів, виданих відповідно до них. Майнові відносини в галузі туризму,  засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників,  регулюються Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом

2011-05-10

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

2011-05-11

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Правовий статус в Україні. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

2011-05-11

Загальні засади кваліфікації посадових злочинів. Перевищення влади або посадових повноважень. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень

2011-05-11

Поняття убивства та його види. Умисне вбивство. Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність

2011-05-16

Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. Адвокатура, як соціально-правовий інститут, відіграє важливу роль в житті будь-якого  цивілізованого суспільства

2011-05-16

Види пенсійних виплат. Страхування та виплати рент та пенсій. Страхування відноситься до особи як до об'єкту, який наражається на ризик, знаходиться у зв'язку з життям, рівнем фізичної працездатності, станом здоров'я чи пенсійним забезпеченням

2011-05-23

Поняття інтелектуальної власності, її значення. Еволюція інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах

2011-05-23

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та види представництва. Укладання мирової угоди при банкрутстві

2011-05-23

Є особлива група особистих немайнових прав, які в переважній більшості виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припиненими на підставі угод або інших юридичних дій

2011-05-25

Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення деяких видів договорів. Порядок зміни і розірвання господарських договорів

2011-05-26

Поняття та значення договору доручення. Зміст договору доручення. Припинення договору доручення. Договір доручення є однією з підстав представництва, а на регульовані ним відносини поширюються загальні норми про представництво

2011-05-27

Охарактеризуйте випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі. Визначте суть і значення стадії судового розгляду. Ситуативне завдання

2011-05-27

Поняття принципу диспозитивності і його значення. Зв’язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об’єктивної істини і т.д.). Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства

2011-06-01

Поняття і сторони колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. Зміни до закону про колективні договори та угоди. Зміст колективного договору

2011-06-08

Класифікація конституцій зарубіжних країн. Форма, структура та мова конституцій. Прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах: загальні риси та особливості

2011-06-09

Функції адвокатури. Права та обов”язки адвоката. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

2011-06-09

Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Система судів загальної юрисдикції в Україні 

2011-06-09

За своєю сутністю більшість немайнових благ є природною властивістю фізичної особи

2011-06-09

Конституція України визначила організацію державної влади на засаді її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

2011-06-09

Головною ознакою побудови парламентів значної кількості країн є двопалатність або бікамералізм. Порядок формування парламентів. Компетенція парламенту. Законодавчий процес

2011-06-14

Особливість порядку внесення змін до конституції. Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України. Висновок Конституційного Суду України щодо можливості внесення змін до Конституції

2011-06-14

Понятие хозяйственного договора. Общая характеристика финансовых правоотношений предприятия

2011-08-03

Поняття і суть ідентифікації. Основні положення. Історія розвитку ідентифікації у ході розвитку криміналістики як науки. Основні ознаки, що використовуються в процесі ідентифікації, їх види, форма та класифікація. Формита сфера застосування ідентифікації в експертній слідчій діяльності

2011-08-14

Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.4 ст.36 КЗпП України

2011-08-15

Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та об’єднань нотаріусів. Оподаткування адвокатської та нотаріальних діяльності за законодавством іноземних держав

2011-08-18

Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. Судові фототехнічна та портретна експертизи

2011-08-18

Загальні вимоги до огляду трупу на місці події. Функції учасників огляду місця події. Судово-медична експертиза вогнепальної травми. Судово-медична ідентифікація особи за черепом

2011-08-24

Притримання  - вид забезпечення виконання зобов’язання. Підстави цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

2011-08-24

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм та їх характеристика. Норми права як особливий різновид соціальних норм

2011-08-26

Теоретичні засади безпеки особистого майна. Захищеність особистих речей на транспорті

2011-08-26

Субьекты избирательного процесса. Организационная форма деятельности комитетов. Процедура слушания. Формирование местных бюджетов

2011-08-26

Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті

2011-08-26

Поняття та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Правонаступництво у міжнародному праві. Поняття і джерела права міжнародних договорів

2011-08-26

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації

2011-08-27

Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань

2011-08-27

Організація системи цивільної оборони в Україні. Планування заходів цивільної оборони. Розробка заходів цивільної оборони

2011-08-27

Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди

2011-08-27

Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького - всього малоросійського народу. Тут Пилип Орлик витворив історико-політичний міф про те, що першим прийняв християнство каган «хозарів-козаків», а не князь Володимир Святославович

2011-08-28

Теоретико-методологічні аспекти методології держави і права. Поняття методу і методології теорії держави і права. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права

2011-08-29

Методи криміналістики. Об’єкти ідентифікації i встановлення групової належності. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях i гільзах

2011-08-31

Розвиток джерел римського права. Зобов`язальне право Риму в класичний період. Кримінальне право Римської Республіки

2011-08-31

Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. Порядок передачі права користування. Право оренди

2011-08-31

Джерела права, їх  загальна характеристика. Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право

2011-08-31

Підприємства і його організаційно-правові форми. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу

2011-08-31

Поняття та причини правопорушень. Види правопорушень

2011-08-31

Стан сучасного водного законодавства України та його еколого-економічна роль. Відповідальність за порушення Водного законодавства України

2011-09-05

Історія Конституції України 1996р. Структура и функції Конституції України 1996р

2011-09-06

Створення підприємств. Установчі документи підприємства та їх державна реєстрація. Види цін та порядок їх встановлення. Поняття відповідальності в господарському праві

2011-09-06

Згідно із законопроектами охоронна діяльність за своїм змістом є такою, що безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб. Тому, що дії персоналу по охороні власності стосуються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх форм власності

2011-09-07

Поняття й ознаки співучасті. Форми співучасті

2011-09-12

Об'єкти винаходів і їхні ознаки. Поняття винаходу. Патентування винаходів

2011-09-13

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав Об’єкти промислової власності

2011-09-17

Характеристика класифікації злочинів. Класифікація за характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Класифікація злочинів та її значення для кримінального права

2011-09-23

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики

2011-09-28

Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. Поняття і види процесуальних строків. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

2011-09-28

Поняття та зміст угод про відчуження майна. Посвідчення угоди про відчуження майна

2011-09-29

Почерк і стан людини. Індивідуальні риси почерку

2011-10-10

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

2011-10-11

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства

2011-10-14

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства

2011-10-18

Поняття митної справи. Зміст митної справи. Принципи митного регулювання. Митна справа ― це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях

2011-10-18

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Сертифікат про походження товару це — документ, який підтверджує країну походження товару та надається з метою здійснення тарифного і нетарифного регулювання при ввезенні на митну територію України товарів.

2011-10-19

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії. Охарактеризуйте Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

2011-10-19

Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій. Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення?

2011-11-09

Порівняльна характеристика джерел формування права у різних народів світу. Норми-звичаї і норми права. Поняття релігійної моральності в історії права

2011-11-15

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Митне законодавство України відображає традиційні для України та її населення зв'язки. Законодавство України про митну справу відносно молоде й розвивається з урахуванням національних традицій та правової системи і міжнародного законодавства в галузі митної справи

2011-11-15

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та дохідного підходів, їх сутність і методи. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

2011-11-15

Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення. Вартість цінних паперів формується під впливом найрізноманітніших факторів

2011-11-15

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

2011-11-16

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень по здійсненню правосуддя, тлумаченню норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціальних органів – судів

2011-11-17

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства. При наявності багатьох спільних рис це продукти різних епох: Конституція 78 року визначає Україну як складову частитну Союзу РСР і у відповідності з цим уповноважує органи влади УРСР, а також вона спрямовує народ України на побудову “Світлого майбутнього”

2011-11-19

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Характерно, що врегулювання митної справи стало одним із перших та пріоритетних завдань України на шляху до самостійності

2011-11-19

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України"

2011-11-19

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії (франшизи). У чинному законодавстві України про інтелектуальну власність більш вдалою склалася система захисту авторських і суміжних прав. Щодо захисту прав промислової власності, то її не можна визнати задовільною

2011-11-19

Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні.  Актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування

2011-11-20

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

2011-11-24

Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. Характеристика елементів системи права( галузі і інституцькі норми)

2011-11-27

Правосуддя, порядок здійснення правосуддя. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції. Завдання органів суду. Взаємовплив вплив судової влади та органів виконавчої влади проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти органів державного управління

2011-11-30

Юридичні факти та їх класифікація. Об’єкти правовідносин: поняття і види. Поняття правовідносин та їх основні ознаки. Суб’єкти правовідносин. Зміст правовідносин

2011-12-02

Юридичні факти. Об’єкти правовідносин. Суб’єкти права. Поняття, види та зміст правовідносин. Прикладом адміністративних правовідносин є відносини порядку сплати штрафу, що регулюються Кодексом про адміністративні правопорушення України

2011-12-02

Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. Політичний і економічний аспекти здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму

2011-12-07

Філософія права в Росії і Україні. Цінність права ототожнювалася з його величезним моральним значенням, що виявлялося в необхідності "гарних" законів, "справедливих" правителів, "правильних" форм правління

2011-12-11

Зловживання монопольним становищем на ринку.Ефективність антимонопольного законодавства.Антиконкурентні узгоджені дії.Дискримінація підприємців

2011-12-12

Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів.Актуальні проблеми і роль адвокатури в Україні.Цей проект не торкається усіх положень Закону. Значна кількість пропозицій стосується мовно-термінологічного редагування

2011-12-28

Класифікація злочинів.Відмінність злочину від інших правопорушень.Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному

2012-01-02

Обов’язки наймача, наймодавця.Підстави розірвання договору найму житла.Визначення договіру найму житла.Що таке піднайм житла.Строк дії договору

2012-01-02

Вимоги до службового приміщення пункту прокату.Порядок надання предметів прокату.Особливості договору прокату.Патентування послуг прокату

2012-01-06

Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки.Відповідальність за неналежне виконання договору поставки.Зміст і виконання договору поставки

2012-01-06

Загальні питання, що стосуються ООН.Миротворчі функції ООН.Переоцінка ролі ООН.Розвиток МП після Другої світової війни. Створення ООН.Система Об`єднаних Націй

2012-01-06

Класифікація і типологія злочинців. Економічна злочинність. Тіньова економіка. Основні напрямки вивчення особи злочинця. Основні риси особистості злочинця

2012-01-06

Підстави виникнення права на полювання. Незаконне полювання. Терміни полювання. Відповідальність за незаконне полювання

2012-01-06

Соціальні права. Економічні права. Культурні права. Конституційні гарантії прав громадян.Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття "недоторканість особи, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість"

2012-01-11

Поняття про джерела конституціного права.Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України.Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права.Інші різновиди джерел конституційного права

2012-01-11

Спільним для всіх названих органів є те, що вони мають власні повноваження, обсяг і характер яких залежить від цілей та завдань кожного із них і визначаються відповідними законодавчими актами.Президента України, постанов і розпоряджень уряду України та здійснення інших повноважень

2012-01-11

Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Х арактеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення

2012-01-11

Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції.Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції.Права дільничних інспекторів міліції

2012-01-12

Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридична особа є самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили

2012-01-13

Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього постало прийняття ще 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини

2012-01-13

Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва

2012-01-13

Відносини по нагляду за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.Участь у регулюванні суспільних відносин трудових колективів і профспілкових органів.Відносини по розгляду трудових суперечок

2012-01-22

Правова регламентація організації та діяльності судових органів України.Оскарження судового рішення. Апеляційний суд.Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів

2012-01-13

Гостро стояло питання щодо порядку утворення Конституційного Суду. Пригадасмо, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 3 червня 1992 р. судді мали обиратися Верховною Радою України з кандидатів, яких у рівній кількості подавали Голова Верховної Ради України та Президент України — за погодженням

2012-01-25

За тими ж правилами призначається покарання, коли післявинесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен щеі в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання,відбуте повністю чи частково за першим вироком

2012-01-25

Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання

2012-01-25

Щодо статистичних даних відносно представницької діяльності ДТ на ринку приватизаційних паперів, то нині у зв'язку із закінченням сертифікатної приватизації свою діяльність на цьому ринку завершують 70 ДТ, функція яких полягає лише в тому, щоб якомога скоріше розрахуватися з довірителями, не ставлячи питання відносно подальшого управління їхнім майном

2012-01-25

Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. Право орендаря як речове господарське право

2012-01-26

Правова наука вивчає також практику застосування аграрного законодавства органами державної влади й органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами й об'єднаннями, органами юстиції, судами і прокуратурами

2012-01-26

Земельна реформа. Особливості земельних і сільськогосподарських відносин. Проте колективна форма господарства, яка багато в чому відповідає давнім традиціям громадського землекористування, ще далеко не вичерпала себе і поки що становить гідну конкуренцію приватним фермерським господарствам, які лише стають на ноги

2012-01-26

Інформаційне чи комп‘ютерне забезпечення діяльності нотаріусів України може значно спростити виконання останніми своєї роботи та значно знизити вартість нотаріальних послуг для населення

2012-01-26

Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Їй установлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом

2012-01-26

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов

2012-01-26

Поняття умови дійсності угоди.Юридичне значення умов дійсності угоди.Характеристика умов дійсності

2012-01-26

Аналіз правових положень КЗпП та інших законодавчих актів України дозволяє визначити такі принципи трудового права: принцип свободи праці, принцип рівноправності в галузі праці; принцип договірного характеру праці

2012-01-26

На даний час, сертифікатна приватизація практично завершується. В процесі цієї приватизації викриті чисельні факти штучного заниження вартості майна підприємств, що приватизуються, участі в конкурсах і аукціонах через підставних осіб

2012-01-26

Злочини, що скоюються в банківській сфері або з її використанням можна віднести до одних з найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відображається не тільки на самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі держави в цілому

2012-01-26

Поняття власності є економічною категорією поскільки воно характерізує відносини між людьми та їх колективами у процесі виробничої діяльності з приводу привласнення матеріальних благ, тобто власність – це суспільне відношення

2012-01-26

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані)

2012-01-26

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину (злочинів), конкретної міри покарання. Це означає, що суд (суддя) повинен визначити і вказати у вироку додаткову інформацію

2012-01-26

Кримінально-процесуальний закон встановлює чіткий порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і т. д. Кримінальна справа порушується у формі складання про це постанови чи ухвали, притягнення особи як обвинуваченого у формі винесення відповідної постанови і т.д

2012-01-26

Причини становлення Магдебурзького права в Україні.Міста, які отримали магдебурзьке право. Їх внутрішні відносини.Становище війта, бурмістрів, лавників, радців

2012-01-26

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

2012-01-26

Удосконалення соціального життя викликає зміну якості регулювання, що відображається в удосконаленні державно-правових інститутів

2012-01-27

Поняття правової держави.Ознаки правової держави.Основні напрями формування правової держави в Україні

2012-01-26

Порівняльний аналіз вищих органів держави.Розподіл влад - розподіл функцій.Особливості конституційного статусу глав держав.Комісії (комітети) як елемент структури парламентів

2012-01-26

Теорія правової держави у марксистській літературі.Громадянин правової держави.Розвиток політичної демократії.Принципи правової держави

2012-01-26

Свідоцтвом прагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів в житті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно до Декларації прав і свобод людини, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

2012-01-27

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

2012-01-27

Склад екологічного правопорушення.Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності.Види екологічного правопорушення.Дисциплінарна відповідальность

2012-01-27

Федералізм і сувернітет. Конституція і її забезпечення. Принцип поділу влади

2012-01-27

В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову систему

2012-01-27

Право суб'эктів в економічній діяльності по запиту до арбітражного суду. Юридична служба мінестерства

2012-01-28

Ідеальна правова державата її протилежність.Соціально-змістовні ознакиправової держави.Підходи до створенняправової держави в Україні.Поняття концепції правовоїдержави і її застосування

2012-01-28

Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями

2012-01-28

Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права

2012-01-28

Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка, її значення і види.Права і обов’язки заставодавця і заставодержателя.Порука. Гарантія

2012-01-28

Правові закони – це демократичні закони, в яких виражається потреба і інтереси всіх суб’єктів суспільних відносин. В таких законах повинні бути оптимально збалансовані права і законні інтереси як громадянина, так і держави

2012-01-28

Професійна культура. Політична культура юриста.Правова культура юриста.Етична і естетична культури

2012-01-28

Поняття людини та походження прав людини. Громадянське суспільство і права людини. Конституція України і права людини. Громадянські і політичні права і свободи

2012-01-30

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.Право на знаки для товарів і послуг.Право на раціоналізаторську пропозицію.Право на науково-технічну інформацію

2012-01-28

Права людини в Конституції України.Обов’язки громадянина України

2012-01-30

Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог.Класифікація актів державного управління

2012-01-30

Утворення волосних управлінь було завершено одночасно із сільськими до грудня 1861 року.Волосний старшина виконував також і адміністративні функції

2012-01-30

Кримінальне право. Види покарань. Судовий процес. Право власності

2012-01-30

Зобов'язальне право. Купівля - продаж і обмін. Наймання людей на працю. Шлюб і сім'я, спадкове право. Кримінальне право. Злочини

2012-02-11

Виконання рішень у немайнових спорах. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи. Звернення стягнення на майно боржника

2012-02-21

Іпотека: правові проблеми. Розглянути конкретні види зобов’язань, зокрема Комісія, Рента, Поставка, Дарування та визначити в них особливості застосування строків позовної давності

2012-02-22

Кримінальне право.Цивільне право.Джерела та загальна характеристика “Соборного Уложення”.У Соборному Уложенні лише намічається поділ норм по галузях права

2012-02-24

Поняття банкрутства та його суб'єкти.Підстави для застосування банкрутства.Провадження у справах про банкрутство.Наслідки визнання боржника банкрутом

2012-02-24

Класифікація основних принципів кримінального процесу. Сутність та значення принципів кримінального процесу

2012-03-14

Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання

2012-03-14

Особливості прав національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти. Права національних меншин у законодавстві та міжнародних зобов'язаннях України. Правовий статус національних меншин в Україні

2012-03-14

Підстави для визначення шлюбу недійсним. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру

2012-03-14

Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Проблеми термінології цивільного права в сучасній українській мові. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає

2012-03-14

Кодифікація інституту територіального моря на Женевських конвенціях з морського права. Міжнародно-правові доктрини та конференції з міжнародного морського права стосовно статусу територіального моря. Виникнення інституту територіального моря в міжнародному праві

2012-03-14

Проблема розмежування та встановлення меж територіального моря. Поняття територіальне море за Конвенцією ООН з морського права 1982р. Конференція, таким чином, зробила вирішальний крок до конвенційного затвердження міжнародним співтовариством 12-мильної межі ширини територіального моря

2012-03-14

Питання юрисдикції держави в її територіальних водах. Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення вчинені в територіальних водах ( цивільна та кримінальна)

2012-03-15

Помилки спостереження і види контролю даних. Об'єкти правової статистики. Особливості відображення об'єктів у правовій статистиці. Види статистичного спостереження

2012-03-15

Оформити процесуальний документ щодо непідвідомчості спору господарському суду (з різних підстав). Класифікація доказів за господарсько-процесуальним законодавством

2012-03-29

Проблема непрямого умислу у злочинах з формальним складом. Різниця між непрямим умислом та прямим, а також злочинної самовпевненості. Х арактеристика інтелектуального моменту непрямого умислу

2012-04-09

Припинення договору застави. Поняття застави. Для професійного та досконалого здійснення наглядової функції працівники прокуратури повинні досконало володіти питаннями заставного права, зокрема іпотеки

2012-04-13

Роль Концепції адміністративної реформи в реформуванні адміністративного права України.Основні напрями та положення Концепції адміністративної реформи

2012-04-13

Правові аспекти клонування людини.Біоетичні аспекти клонування людини

2012-04-15

Проблема непрямого умислу у класифікації злочинів.Поняття невизначеного умислу.При невизначеному умислі злочинні наслідки хоч і передбачаються винним, але не є конкретизованими

2012-04-20

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.Державні нормативні акти з охорони праці. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві

2012-04-20

Правове становище людини та громадянина.Поняття правового статусу людини

2012-04-20

Методичні підходи та методи оцінки нематеріальних активів.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її порядок, цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки

2012-04-21

Юридичні гарантії законності.Основні правові засади законності та правопорядку. Сутність правопорядку та законності

2012-04-21

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій.Обмін частини жилого приміщення.Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

2012-04-21

Припинення позикового зобов’язання.Відповідальність за договором позики.Форма договору позики.Суб’єкти договору позики

2012-04-21

Роль норм права в суспільному житті. Основні види норм права. Поняття та ознаки норм права

2012-04-21

Поняття і основні ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин

2012-04-23

Зміни в трактування змісту шлюбного договору. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору

2012-04-23

Компетенція місцевих державних адміністрацій.Порядок формування і структура органів виконавчої влади України.Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади

2012-04-24

Загальний хід розгляду справи. Головні форми легісакційного процесу в Римі. Формулярний процес

2012-04-24

Теоретичні погляди Цицерона на державу. Особливості вчення Цицерона про державу і право

2012-04-24

Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.).Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право.Закони Солона

2012-04-24

Станово-кастові групи стародавнього Єгипту. Устрій і господарство Стародавнього Єгипту

2012-04-27

Внутрішня будова правових норм.Особливості структури норм права.Норми права - поняття й структура

2012-04-27

Громадяни як суб'єкти трудового права України. Фактична здатність виконувати певну роботу або займатись певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом

2012-04-28

Правові засади діяльності філій Національного банку України.Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України

2012-04-28

Відмова від спадщини.Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

2012-04-28

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

2012-04-28

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні

2012-04-29

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

2012-05-01

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи.Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

2012-05-01

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

2012-05-01

Форми господарського права.Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права

2012-05-01

Міжнародні торгівельні договори. Принципи міжнародної торгівлі. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

2012-05-01

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

2012-05-01

Види юридичної діяльності. Зміст юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

2012-05-01

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Сучасний стан та перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями. Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

2012-05-01

Форми звернення до Конституційного суду України. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

2012-05-01

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі

2012-05-01

Форма і структура конституцій зарубіжних країн. Особливості змісту конституцій. Поняття конституції в зарубіжних країнах.

2012-08-03

Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України.Правові засади діяльності філій Національного банку України

2012-08-03

Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

2012-08-03

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

2012-08-03

Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры.Принципы организации и деятельности прокуратуры.Правовые основы деятельности прокуратуры

2012-08-03

Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.Розвиток конкурентного законодавства і права, який відбувається в Україні, є ознакою якісних змін у суспільній свідомості

2012-08-03

Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії.В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, так як командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності

2012-08-04

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

2012-08-08

Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи

2012-08-09

Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права.Форми господарського права

2012-08-09

Міжнародні торгівельні договори.Принципи міжнародної торгівлі.Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

2012-08-09

Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями.Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

2012-08-09

Форми звернення до Конституційного суду України.Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

2012-08-10

Розвиток вчень Піфагора у піфагорійців.Особливості політичних поглядів Піфагора

2012-08-10

Режим вільно плаваючого валютного курсу, його переваги та недоліки.Теорія плаваючих валютних курсів

2012-08-12

Роль трансформації державної власності у формуванні ринкової економічної системи.Основні суперечності трансформації державної власності в перехідній економіці України.Проблеми перетворення державної власності і здійснення корпоративних прав держави

2012-08-12

Стан та перспективи регулювання відносин, що стосуються творчої діяльності.Цивільно-правове регулювання відносин, пов`язаних з творчою діяльністю: спільне ті відмінне.Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

2012-08-12

Види та класифікація правопорушень. Причини правопорушень. Юридичний склад правопорушення. Поняття правопорушень та його ознаки

2012-08-12

Основні стадії складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів.Стадії складання, розгляд і затвердження Державного бюджету.Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету

2012-08-13

Візантійська держава та основні етапи становлення права. Право та суд у Візантії, його характеристика та основні тенденції.Особливості правових звичаїв Візантії

2012-08-13

Сутність правових звичаїв в системі права США. Система правових звичаїв в США. Характеристика американської правової системи

2012-08-13

Форми проведення суду у вікінгів. Особливості судового процесу у вікінгів

2012-08-13

Рід та сімейне право кельтських племен.Цивільне право давніх кельтів.Суспільний устрій та правові звичаї кельтів

2012-08-13

Правові звичаї в праві Європейського Союзу.Теоретичні аспекти джерел права Європейського союзу

2012-08-13

Держава остготів та правові звичаї східних германців.Правові звичаї вестготів

2012-08-13

Об’єкти та понятійний апарат інформаційного права.Інформація як об'єкт інформаційного права

2012-08-29

Політико- правові погляди мислителя.Політична доктрина Геракліта

2012-08-29

Основи правового статусу особи у зарубіжному конституційному праві.Форми державно-теріторіального устрою у зарубіжних країнах

2012-08-30

Зміст і особливості інституту міжнародного податкового права як підгалузі міжнародного економічного права.Джерела міжнародного податкового права як навчальної дисципліни

2012-08-30

Проблема врегулювання транскордонних аспектів неспроможності у національному законодавстві України.Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи.Поняття та проблеми формування законодавства про транскордонну неспроможність

2013-08-19

Проблема подведомственности и территориальной подсудности гражданско-правовых споров занимает одно из самых актуальных мест в теории гражданского процесса. В настоящее время особую значимость этому вопросу придает осуществляемая в России административная реформа и реформа судебной системы

2013-08-19

Основной тенденцией современной мировой экономики является углубление международного разделения труда и, как следствие, интенсификация обменов товарами и услугами между производителями и потребителями из различных стран. Международный экономический оборот оформляется внешнеэкономическими сделками, по своей природе близкими к гражданско-правовым

2013-08-21

В соответствии с учебным планом выполнение студентами курсовой работы по дисциплине «Теория государства и права» предусматривается на первом курсе обучения. Тематика и методические рекомендации по выполнению курсовых работ разрабатываются кафедрой в соответствие с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования (специальность 021100— Юриспруденция).

2013-08-21

Институт автономии играет важную роль в государственном устройстве многих стран и ему отводится значительное место в Конституциях и специальных законах. С институтом автономии связывают на Западе решение проблем административно-территориального устройства, урегулирование межэтнических противоречий, развитие регионов и оптимизацию системы местного управления и самоуправления.

2013-08-21

К исходу XIIв. падение Киева стало очевидным. Этот великолепный город, возбуждавший удивление всех своею красотою и богатством стал беднеть и пустеть. Население страдает от межкняжеских усобиц и половецких набегов. Оно уходит на запад, в сторону Карпатских гор, или же на север, в лесную зону, в так называемое “Залесье”, в верховье Волги. И вот на окраинах Русской земли на смену старому Киеву к XIIIв. возникают три различных центра государственной жизни, вокруг которых начинает сосредоточиваться древнерусская народность. Такими центрами стали Галицко-Волынская земля, Великий Новгород и Владимирская земля.

2013-08-21

История государственно-организованного общества, сменившего первобытный строй, делится на две большие эпохи: 1) эпоха кастово-сословных обществ, основанных на правовом неравенстве членов общества, и 2) "гражданское общество", основанное на юридическом равенстве.

2013-08-21

Тема гражданства в нашей стране в последние годы приобрела исключительную актуальность. Распад СССР, необходимость формирования нового гражданства в России, затрагивающего судьбы миллионов людей, стали предметом интереса и обсуждения широкой общественности страны.

2013-08-21

Проблема соотношения международного и внутригосударственного права - центральная в теории международного права, поскольку в ходе ее практического исследования имеется возможность осуществить сравнительный анализ объектов регулирования каждой из систем, выявить специфические особенности, пространственную и субъектно-объектную сферы действия, свойственные той и другой методы регулирования, а также определить формы и способы имплементации международно-правовых норм в рамках отдельной страны.

2013-08-21

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы - образы в сознании людей. Потерпевшие, свидетели-очевидцы, соучастники содеянного, сами злоумышленники сохраняют их в памяти, становясь, таким образом, носителями информации, необходимой для установления истины по расследуемому уголовному делу.

2013-08-21

Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2013-08-21

Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2013-08-21

Новиков. О.П. на иждивении которого имеется несовершеннолетний сын и жена, был направлен на курсы повышения квалификации, центром занятости сроком 4 месяца. Его среднемесячный заработок на последнем месте работы составил 15 тысяч рублей. Определить размер пособия по безработице на период его обучения.

2013-08-21

Судебная власть, являясь самостоятельной составляющей государственной власти как формы организации жизни общества и его существования, выполняет не только сугубо правовые функции осуществления правосудия.

2013-08-21

Важное место занимает конституционное правосудие, чья деятельность в сфере конкретного и абстрактного толкования должна облегчать понимание той или иной конституционной нормы, должна донести её подлинный смысл не только для профессионалов, но и для ряда простых граждан.

2013-08-21

Американская конституция 1787 года была принята конституционным Конвентом (учредительным собранием). Этот орган формально не был наделен учредительной властью. 55 делегатов Конвента, представлявшие 12 из 13 штатов сами присвоили себе учредительные полномочия и в сентябре 1787 года подписали проект конституции, который был направлен для ратификации штатам.

2013-08-21

Развитие права в России во второй четверти XVIII вв.

В рассматриваемый период источниками права являлись законодательные акты, изданные в форме указов, регламентов, уставов и манифестов.

Наиболее важные мероприятия различного плана определялись Указами

2013-08-21

Государственно-муниципальный сектор системы здравоохранения (далее - государственно-муниципальный сектор) - организации здравоохранения государственной, или муниципальной форм собственности, основными источниками финансирования которых являются бюджеты всех уровней, а также средства обязательного медицинского страхования.

2013-08-21

Растущая миграция населения, распад ряда стран на несколько самостоятельных государств (Чехословакия, СССР и др.), открытие границ и другие факторы оказывают существенное влияние и на семейно-правовые связи. В связи с этим все актуальнее становятся вопросы регулирования семейных отношений с участием иностранцев.

2013-08-21

Интеллектуальная собственность – это система, законодательно оформленных отношений, складывающихся по поводу создания продуктов интеллектуального труда, владения, обмена и использования. Развитие интеллектуальной собственности в рыночных условиях под влиянием НТП и интеграционных процессов, происходящих в мире, связано, с одной стороны, с появлением новых видов интеллектуальных продуктов, для которых необходима правовая защита (программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем и др.), с другой - с необходимостью повышения эффективности правовой защиты, как стимулирующего фактора.

2013-08-21

Актуальность исследования подтверждается тем, что право – это один из важнейших институтов человеческой цивилизации. Возникновение права обусловлено процессом социализации и рационализации человеческих отношений, т.е. их развитием от первобытной, общинно-родовой организации людей к современной, государственно-правовой.

2013-08-21

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

2013-08-21

Каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав, свобод или охраняемых законом интересов, на рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом и на исполнение судебного решения. Это право обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер.

2013-08-21

В обеспечение оптимизации своей деятельности, Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции РФ формирует Администрацию Президента РФ.

2013-08-21

В последние годы в юридической литературе заметное место занимают работы, посвященные проблеме защиты прав акционеров. При этом основное внимание авторы уделяют охране указанных прав нормами корпоративного права соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", закрепляющими права акционеров на участие в управлении акционерным обществом (АО), на доступ к информации об АО и его финансово-хозяйственной деятельности, на получение дивидендов и т.п.

2013-08-21

Право надзорного опротестования судебных постановлений является правом на возбуждение деятельности суда надзорной инстанции по проверке вступившего в законную силу судебного решения.
Надзорное производство является экстраординарной (исключительной) стадией гражданского процесса.
2013-08-21

Отношения собственности - наиболее фундаментальные, наиболее значимые для развития общества. Успешное развитие институтов различных форм собственности, установление экономически обоснованного и эффективного взаимодействия между ними невозможно без органов и организаций, удостоверяющих и подтверждающих имущественные и иные права.

2013-08-21

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы отраслевого регулирования; цели отрасли права; субъекты отрасли права и отраслевых правоотношений; источники отрасли права; система отрасли права.

2013-08-21

В соответствии и на основании ст. 29 УК РФ законодателем впервые названы три стадии преступной деятельности. И хотя в УК нет термина "стадия", теория уголовного права и правоприменительная практика пользуются таким понятием, ибо, как и любая деятельность человека, его преступное поведение протекает во времени и в пространстве и состоит из нескольких этапов. Стадии – это этапы осуществления преступления. Они отличаются по характеру действий и последствий и степени реализации преступного намерения.

2013-08-21

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг.

2013-08-21

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг. На этом соборе был «исправлен» Судебник 1497 г.

2013-08-21

Проблема жизни и смерти - это глобальная, весьма сложная и до конца пока еще не решенная проблема. Тем не менее многие вопросы уже нашли свое решение и дальнейшее развитие их связано с уточнением и совершенствованием достигнутых результатов. Несмотря на сложность проблемы смерти, в медицине уже давно существует четкая конкретная классификация, которая позволяет врачу в каждом случае наступления смерти установить признаки, определяющие категорию, род, вид смерти и ее причину.

2013-08-21

На протяжении многовековой истории человечества существовало большое количество государств. В связи с этим возникала необходимость их научной классификации, которая отражает логику исторического развития государства, позволяет объединить их в группы на основе определенных критериев.

2013-08-21

Как отрасль праватрудовое правопредставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе применения труда граждан, а также иные взаимосвязанные с ними отношения по поводу применения этого труда.

2013-08-21

Еще лет десять назад вопpос тpудоустpойства молодежи не стоял так остpо. Пpи обязательном сpеднем обpазовании юноши должны были почти сpазу после окончания школы уходить в аpмию (либо они поступали в вузы), а девушки могли не тоpопиться устpаиваться на pаботу до 18 лет, так как матеpиальное положение большинства pодителей на тот момент позволяло в течение опpеделенного вpемени содеpжать pебенка и после окончания школы. Но вpемена меняются.

2013-08-21

Бихевиорист и ассоцианист С. Халл, для объяснения осмысленного и целенаправленного поведения, включил «стимулы целей и потребностей» как важные элементы в «паттерны стимула, которые считаются причиной реакции». Тем самым имеющееся в опыте достижение цели, удовлетворившее потребность, формирует «намерение» повторить ее достижение, по типу условного рефлекса. Осмысленное поведение, направленное на достижение цели в этой теории связывалось с накопленным и закрепленным прошлым опытом.

2013-08-21

В соответствии со ст 3 ФЗ РФ Об актах гражданского состояния" акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

2013-08-21

Административное праворегулирует общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов государства.

2013-08-21

Двойное гражданство официально признано в Италии, Израиле, США, ФРГ, Испании и ряде других государств. В некоторых странах даже главы государств и правительств имеют двойное гражданство. Вместе с тем, во многих государствах осуществляется политика, направленная на сокращение случаев принадлежности одного лица к нескольким гражданствам.

2013-08-21

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2013-08-21

Семейный кодекс Российской Федерации[1]основывается на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства государством. Его основными целями являются укрепление семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в новых социально - экономических условиях, приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи.

2013-08-21

Проблема соотношения и определения основных принципов взаимодействия международного и внутригосударственного права, на которую в конце XIX века одним из первых обратил внимание немецкий исследователь Г. Трипель, в последние годы приобрела особую актуальность для российской правовой доктрины и правоприменительной практики.

2013-08-21

В современных международных отношениях международным организациям отводится значительная роль. Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходимость создания новой формы международного сотрудничества. Новым этапом в развитии мирового сообщества явилось учреждение первых международных универсальных организаций - Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и Всемирного почтового союза в 1874 г.

2013-08-21

Одним из основных и необходимых инструментов управления международными отношениями служит международное право. При его помощи создается и поддерживается мировой порядок. Оно делает поведение государств более предсказуемым.

2013-08-21

Силами патрульно-постовой службы являются: строевые подразделения милиции; подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД; подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел; специальные моторизованные воинские части.

2013-08-21

Говоря о способах обеспечения исполнения обязательств, нельзя не сказать, что они имеют огромное экономическое значение. Если обратиться к практике арбитражных судов, она показывает, что арбитражные суды рассматривают сотни дел, связанных с рассмотрением споров, касающихся способов обеспечения исполнения обязательств.

2013-08-21

Тенденции развития современного международного права таковы, что приоритетное значение приобретает защита прав человека. Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые можно наблюдать сегодня в мире, привели к тому, что многие люди были вынуждены покинуть место их обычного проживания и искать убежище в других государствах.

2013-08-21

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, а также на обеспечение законности и правопорядка.

2013-08-21

Для решения вопроса об уголовной ответственности соучастников незыблемым остается положение о том, что ее основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Специфические особенности состава, присущие соучастию, отражены при описании признаков исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника (ст. 32, 33 УК РФ).

2013-08-21

Изменение геополитической ситуации в мире в конце ХХ века, выразившееся, в частности, в усилении террористической угрозы, поставило вопросы международной и региональной безопасности в разряд важнейших приоритетов международной политики.

2013-08-29

Предпринимательское искусство во многом состоит в умении разработать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желаемых результатов, не подвергая свое дело излишним рискам, в том числе и риску банкротства. Однако не всегда предпринимательство ведет к успеху, и иногда предприятие оказывается в сложной финансовой ситуации, разрешение которой невозможно без применения специальных процедур, в том числе предусмотренных законодательством о банкротстве.

2013-09-20

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника – юридического лица и по месту жительства гражданина.

2013-09-24

Предпринимательское искусство во многом состоит в умении разработать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желаемых результатов, не подвергая свое дело излишним рискам, в том числе и риску банкротства. Однако не всегда предпринимательство ведет к успеху, и иногда предприятие оказывается в сложной финансовой ситуации, разрешение которой невозможно без применения специальных процедур, в том числе предусмотренных законодательством о банкротстве.

2013-09-25

В соответствии со ст 3 ФЗ РФ Об актах гражданского состояния" акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

2013-09-25

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2013-09-25

Силами патрульно-постовой службы являются: строевые подразделения милиции; подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД; подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел; специальные моторизованные воинские части.

2013-09-25

Для решения вопроса об уголовной ответственности соучастников незыблемым остается положение о том, что ее основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Специфические особенности состава, присущие соучастию, отражены при описании признаков исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника (ст. 32, 33 УК РФ).

2013-09-25

Административное праворегулирует общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов государства.

2013-09-25

Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 Федерального закона о гражданстве.

2013-09-25

Выборы - это наиболее распространенный институт в системе народовластия. Значение этого института состоит в том, что посредством выборов формируются представительные органы местного самоуправления и избираются выборные должностные лица местного самоуправления.

2013-09-25

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, а также на обеспечение законности и правопорядка.

2013-09-25

Бихевиорист и ассоцианист С. Халл, для объяснения осмысленного и целенаправленного поведения, включил «стимулы целей и потребностей» как важные элементы в «паттерны стимула, которые считаются причиной реакции». Тем самым имеющееся в опыте достижение цели, удовлетворившее потребность, формирует «намерение» повторить ее достижение, по типу условного рефлекса.

2013-09-26

На сегодняшний день закономерностью стала зависимость экономических процессов от норм гражданского законодательства. Базой или фундаментом предпринимательства являются договорные отношения, от точного выполнения которых зависит коммерческое благополучие организации или предпринимателя.

2013-09-26

Объем прав и свобод, которыми человек может пользоваться в конкретном государстве, а также объем возлагаемых на него этим государством обязанностей находятся в прямой зависимости от наличия или отсутствия у него гражданства данного государства.

2013-09-26

Актуальность выбранной темы:Жилые помещения как объекты права собственности имеют специфический правовой режим. Особая социальная значимость жилья обусловила строго целевое назначение данного объекта недвижимости.

2013-09-26

В период перехода к рыночным отношениям договор поставки, как правило, заключается по свободному усмотрению сторон. Между тем для удовлетворения потребностей государства и общества необходимо создать такой правовой режим поставки товаров, который бы, с одной стороны, стимулировал принятие заказа государства, а с другой - обеспечивал государственное влияние на исполнение договоров, заключаемых для обеспечения государственных нужд.

2013-09-26

Вавилония - примитивно-рабовладельческое государство Древнего Востока, располагавшееся по среднему и нижнему течению рек Евфрата и Тигра. Название свое получила от города Вавилона, бывшего крупнейшим политическим и культурным центром государства, достигавшего своего расцвета дважды – в 18 и 7 веках до нашей эры. Собственно Вавилония занимала лишь среднюю часть Двуречья, от устья нижнего Заба (приток Тигра) на севере до города Ниппура на юге, то есть страну Аккад, которая в древних надписях часто противопоставлялась стране Шумер, расположенной в Южной Месопотамии.

2013-09-26

Традиционному российскому гражданско-правовому институту - договору хранения - посвящена глава 47 ГК РФ. Обязательство хранения, возникающее из реальных действий одного лица по передаче вещи на сохранение другому лицу в условиях, когда собственник или владелец по ряду причин лишен возможности осуществлять надлежащий уход за ней, известно с давних времен.

2013-09-26

Одним из отдельных видов договора купли - продажи является договор энергоснабжения. В действующем ГК[1]нормы, регулирующие договор энергоснабжения, помещены в § 6 ("Энергоснабжение") гл. 30 ("Купля - продажа"). Впервые правила энергоснабжения были установлены на уровне закона в Основах гражданского законодательства 1991 г.; тогда соответствующий договор имел название "Договор о снабжении энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть" (ст. 84 Основ[2]).

2013-09-26

Проблема соотношения международного и внутригосударственного права - центральная в теории международного права, поскольку в ходе ее практического исследования имеется возможность осуществить сравнительный анализ объектов регулирования каждой из систем, выявить специфические особенности, пространственную и субъектно-объектную сферы действия, свойственные той и другой методы регулирования, а также определить формы и способы имплементации международно-правовых норм в рамках отдельной страны.

2013-09-26

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы - образы в сознании людей.

2013-09-26

Перевод жилых помещений в нежилые допускается с учетом соблюдения требований ЖК РФ и законодательства РФ о градостроительной деятельности.

2013-09-26

Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2013-09-26

Судебная власть, являясь самостоятельной составляющей государственной власти как формы организации жизни общества и его существования, выполняет не только сугубо правовые функции осуществления правосудия.

2013-09-26

Важное место занимает конституционное правосудие, чья деятельность в сфере конкретного и абстрактного толкования должна облегчать понимание той или иной конституционной нормы, должна донести её подлинный смысл не только для профессионалов, но и для ряда простых граждан.

2013-09-26

Американская конституция 1787 года была принята конституционным Конвентом (учредительным собранием). Этот орган формально не был наделен учредительной властью.

2013-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

2013-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

2013-09-27

Растущая миграция населения, распад ряда стран на несколько самостоятельных государств (Чехословакия, СССР и др.), открытие границ и другие факторы оказывают существенное влияние и на семейно-правовые связи. В связи с этим все актуальнее становятся вопросы регулирования семейных отношений с участием иностранцев.

2013-09-27

Интеллектуальная собственность – это система, законодательно оформленных отношений, складывающихся по поводу создания продуктов интеллектуального труда, владения, обмена и использования.

2013-09-27

Актуальность исследования подтверждается тем, что право – это один из важнейших институтов человеческой цивилизации. Возникновение права обусловлено процессом социализации и рационализации человеческих отношений, т.е. их развитием от первобытной, общинно-родовой организации людей к современной, государственно-правовой.

2013-09-27

Система арбитражных судов - это внутреннее устройство, организация органов судебной власти, наделенных компетенцией по рассмотрению экономических споров. Система арбитражных судов РФ предполагает разделение компетенции между всеми арбитражными судами РФ, а также определенные отношения между этими судами, их взаимосвязь и порядок взаимодействия. Любое такое взаимодействие должно происходить на основании закона.

2013-09-27

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

2013-09-27

Каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав, свобод или охраняемых законом интересов, на рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом и на исполнение судебного решения. Это право обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер

2013-09-27

В последние годы в юридической литературе заметное место занимают работы, посвященные проблеме защиты прав акционеров.

2013-09-27

Субъектный состав гражданских правоотношений достаточно широк. Субъекты гражданского права наделяются определенными правами и обязанностями, характер, объем и содержание которых зависят от правового положения и природы того или иного субъекта.

2013-09-27

Государственный служащий - лицо, реализующее своей деятельностью функции государства. Стихийно "демократическое" отвержение бюрократического стиля деятельности государственного служащего, ярлыки чиновнику типа бюрократ ("бурро", по-испански осел) и т.д., - нисколько не влияют на сущность и социальную мощь его деятельности.

2013-09-27

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяются правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации.

2013-09-27

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.

2013-09-27

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

постановляю:

2013-09-27

Моя родная сестра является гражданкой государства Туркменистан. До 19 лет проживала в Волгоградской области. В 1978 г. вышла замуж и переехала в Туркменистан. Как ей можно получить двойное гражданство?

2013-09-27

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные международные нормы и принципы.

2013-09-27

Двойное гражданство официально признано в Италии, Израиле, США, ФРГ, Испании и ряде других государств. В некоторых странах даже главы государств и правительств имеют двойное гражданство.

2013-09-27

Семейный кодекс Российской Федерации[1]основывается на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства государством. Его основными целями являются укрепление семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в новых социально - экономических условиях, приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи

2013-09-27

Проблема соотношения и определения основных принципов взаимодействия международного и внутригосударственного права, на которую в конце XIX века одним из первых обратил внимание немецкий исследователь Г. Трипель, в последние годы приобрела особую актуальность для российской правовой доктрины и правоприменительной практики.

2013-09-27

В современных международных отношениях международным организациям отводится значительная роль. Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходимость создания новой формы международного сотрудничества.

2013-09-27

Одним из основных и необходимых инструментов управления международными отношениями служит международное право. При его помощи создается и поддерживается мировой порядок. Оно делает поведение государств более предсказуемым.

2013-09-27

В международно-правовой литературе много внимания уделяют исследованию норм международного права. Но существует целый массив правил, закрепленных в различных нормативных документах, регулирующий международные отношения, который не подпадает под определение международно-правовой нормы.

2013-09-27

Тенденции развития современного международного права таковы, что приоритетное значение приобретает защита прав человека. Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые можно наблюдать сегодня в мире, привели к тому, что многие люди были вынуждены покинуть место их обычного проживания и искать убежище в других государствах.

2013-09-27

Принято обращать внимание на так называемый миротворческий потенциал ислама, связанный в первую очередь с обеспечением согласия между людьми веры Аллаха (пространство «дар аль харб» и «дар ас салам»). Особого толкования заслуживает такая достаточно противоречивая категория традиционного исламского права, как джихад (борьба за веру).

2013-09-27

В составе юридической техники выделяют специальные средства или нетипичные нормативные построения и предписания. К ним относят: правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы, юридические конструкции, правовые символы.

2013-09-27

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 131) установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В Федеральном законе "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" детализируется это конституционное положение и уточняется, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Федерации

2013-09-27

Изменение геополитической ситуации в мире в конце ХХ века, выразившееся, в частности, в усилении террористической угрозы, поставило вопросы международной и региональной безопасности в разряд важнейших приоритетов международной политики.

2013-09-27

Отношения собственности - наиболее фундаментальные, наиболее значимые для развития общества. Успешное развитие институтов различных форм собственности, установление экономически обоснованного и эффективного взаимодействия между ними невозможно без органов и организаций, удостоверяющих и подтверждающих имущественные и иные права.

2013-09-27

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы отраслевого регулирования; цели отрасли права; субъекты отрасли права и отраслевых правоотношений; источники отрасли права; система отрасли права.

2013-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

Государственно-муниципальный сектор системы здравоохранения (далее - государственно-муниципальный сектор) - организации здравоохранения государственной, или муниципальной форм собственности, основными источниками финансирования которых являются бюджеты всех уровней, а также средства обязательного медицинского страхования.

2013-09-27

В настоящее время вопросы парового регулирования приватизации государственного и муниципального имущества по прежнему остаются актуальными. Предприятия как имущественный комплекс, это один из объектов гражданского права правовое регулирование деятельности которого, достаточно сложное и многогранно.

2013-09-28

В соответствии и на основании ст. 29 УК РФ законодателем впервые названы три стадии преступной деятельности. И хотя в УК нет термина "стадия", теория уголовного права и правоприменительная практика пользуются таким понятием, ибо, как и любая деятельность человека, его преступное поведение протекает во времени и в пространстве и состоит из нескольких этапов. Стадии – это этапы осуществления преступления. Они отличаются по характеру действий и последствий и степени реализации преступного намерения.

2013-09-28

Государственная измена и шпионаж относятся к числу преступлений, посягающих на внешнюю безопасность России. Отдельные ученые относят к данной группе также разглашение государственной тайны (ст. 283 УК) и утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК)[1].

2013-09-28

Объективные причины интереса к проблеме судебной власти - это глобальные изменения в мире, управление которым требует принципиально новых инструментов власти, в том числе и судебной. Изменение мира, изменение конструкции власти с неизбежностью влекут модификацию сущности судебной власти.

2013-09-28

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг.

2013-09-28

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы.

2013-09-28

На протяжении всей человеческой истории, идея смерти являла собой сокровенную тайну, лежащую в основе многих религиозных и философских систем.

2013-09-28

Еще лет десять назад вопpос тpудоустpойства молодежи не стоял так остpо. Пpи обязательном сpеднем обpазовании юноши должны были почти сpазу после окончания школы уходить в аpмию (либо они поступали в вузы), а девушки могли не тоpопиться устpаиваться на pаботу до 18 лет, так как матеpиальное положение большинства pодителей на тот момент позволяло в течение опpеделенного вpемени содеpжать pебенка и после окончания школы. Но вpемена меняются.

2013-09-28

Как отрасль праватрудовое правопредставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе применения труда граждан, а также иные взаимосвязанные с ними отношения по поводу применения этого труда.

2013-09-28

Правителями государств в различные эпохи создавались специальные законы, защищавшие интересы производителей, их хозяев и государств от возможной утечки секретов. Например, в Древнем Риме был принят закон, предусматривавший наказание в виде штрафа (который был равен удвоенной величине причиненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина

2013-09-30

У большинства людей термин «переговоры» ассоциируется с ситуациями, относящимися к сфере бизнеса или дипломатических контактов. Однако если задуматься, то правильнее будет рассматривать переговоры как «стиль поведения, с которым мы сталкиваемся и используем сами каждый день».

2013-09-30

Только приговор суда обладает законной силой способной удостоверить, что лицо, в отношении, которого он вынесен, виновно в совершении преступления. Это положение - краеугольный камень уголовного процесса, что получило авторитетное подтверждение в ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК. В этом одна из наиболее важных гарантий прав и интересов гражданина, обвиняемого в совершении преступления.

2013-09-30

На современном этапе развития общества и государства, развития общественно-политической и правовой мысли многие политические деятели, а также ученые правоведы зачастую обращаются к проблеме создания «правового государства с развитым гражданским обществом». Сказанное вовсе не означает, что обозначенная проблема – явление сегодняшних дней.

2013-09-30

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

2013-09-30

Говоря о способах обеспечения исполнения обязательств, нельзя не сказать, что они имеют огромное экономическое значение. Если обратиться к практике арбитражных судов, она показывает, что арбитражные суды рассматривают сотни дел, связанных с рассмотрением споров, касающихся способов обеспечения исполнения обязательств.

2013-09-30

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2013-10-01

Временное пользование имуществом без уплаты вознаграждения по действующему законодательству наряду с арендой и наймом жилого помещения входит в группу договоров, направленных на его эксплуатацию, на извлечение из такого действия полезных свойств.

2013-10-01

Функцию конституционного контроля в государстве осуществляют специальные государственные органы. Конституционный контроль в России передан в ведение судебной власти. В Российской Федерации создан Конституционный Суд как высший судебный орган по защите конституционного строя в Российской Федерации.

2013-10-01

Становление рыночной экономики предопределяет необходимость изменения способов правового регулирования общественно-трудовых отношений. Преобладание договорного регулирования над централизованным государственным позволяет активизировать участие работников и работодателей в установлении условий труда и развивать их отношения на основе социального партнерства.

2013-10-02


Личные неимущественные права, согласно российскому законодательству,
не отчуждаемы и, следовательно, не обратимы. Вместе с тем нельзя
сказать, что они не имеют ценности.

2013-10-02

Законность – фундаментальная категория всей юридической науки и практики, а ее уровень и состояние служат главными критериями оценки правовой жизни общества, его граждан.

Право представляет собой фактор социальной жизни.

2013-10-02

Термин «отношение» используется различными науками. Поэтому целесообразно очертить значение этого понятия, поскольку в отечественной науке можно встретить самые различные его значения.

2013-10-02

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркну два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не вытекает иное;

2013-10-02

Следственный эксперимент является самостоятельным (ст. 183 УПК РСФСР) следственным действием. Само название – эксперимент – свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий.

2013-10-05

Защита права собственности – это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей.

Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на несколько относительно самостоятельных групп:

2013-10-06

До введения в действие УК РФ 1997 г. судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого регулировалась ст. 392 УПК РСФСР, где указывалось, что «при наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть выявлено ..., мог ли он полностью сознавать значение своих действий».

2013-10-06

Обязательным элементом каждого преступления является субъект преступления, так как преступление совершается конкретным лицом.

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.

2013-10-06

Правоотношение представляет собой отношение, урегулированное правом.

Если последовательно развивать подобное понятие правоотношения, то придется признать, что правоотношение всегда порождается правом и что право способно превратить в таковое любую житейско-бытовую связь.

2013-10-06

Обосноватьактуальностьтемы можно обосновать той ролью, которую выполняют в государстве органы представительной власти. Надо ли напоминать, какое важное значение имеет законотворческая деятельность и какой ответственностью сопровождается доверие народа.

2013-10-06

Прокат в гражданском праве традиционно рассматривается как разновидность договора аренды (имущественного найма).

Тем не менее договор проката получил особое закрепление в гл. 34 ГК РФ, что существенно повысило уровень и значимость его правового регулирования.

2013-10-06

Международное право – сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также определенные внутригосударственные отношения.

2013-10-06

Рассматриваемые виды коммерческих организаций являются традиционными, и как ранее, так и на сегодняшний день наиболее распространенными в обычном имущественном обороте формами коллективного предпринимательства. В России они ранее именовались торговыми товариществами, поскольку коммерческая деятельность отождествлялась, прежде всего, с торговлей.

2013-10-07

Институт судебных доказательств и судебного доказывания, являясь неотъемлемой частью гражданского процессуального законодательства России, играет особо существенную роль в решении задач, стоящих перед гражданским судопроизводством, к которым относится защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций и их объединений, а также охрана государственных и общественных интересов, укрепление законности, предупреждение гражданских правонарушений, воспитание граждан.

2013-10-07

С древнейших времен людей интересовал вопрос, что такое государство и что такое право. Интересовал прежде всего потому, что государство и право и в древнем и в современном мире так или иначе касаются каждого человека.

2013-10-07

В государстве, на конституционном уровне провозгласившем себя правовым, правосудие приобретает особое значение, становится важнейшим гарантом прав и свобод человека и гражданина.

2013-10-08

Понятие правового отношения является одним из основных в юридической науке.В советской правовой науке правовые отношения рассматривались как надстроечные, в отличие от производственных, которые, согласно К.Марксу, составляют экономический базис общества и складываются независимо от воли и сознания людей.

2013-10-08

В настоящее время сельскохозяйственные организации используют основную часть земель сельскохозяйственного назначения, к которым относятся земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Данная тема проблематична, так как отсутствует прочная нормативная база, определяющая правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий.

2013-10-08

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 17.01.1992г. № 2202-1 (в редакции от 04.11.2005г.) «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

2013-10-08

В ныне действующем Основном законе Российской Федерации – Конституции[1] закрепляется (ст.8), что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

2013-10-08

Определениеmutuum.Mutuum(заем) представляет собой договор по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) денежную сумму или определенное количество иных заменимых вещей в собственность с обязательством заемщика вернуть, по истечении указанного в договоре срокаили по востребованию, такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода, какие были получены.

2013-10-09

Настоящая работа имеет своей целью показать как принцип разделения властей, а равно система «сдержек и противовесов» была установлена и затем развивалась в конституционном механизме США.

Действительно, организация государственной власти США была подчинена принципу разделения властей.

2013-10-09

1.1. Настоящий устав определяет порядок создания и деятельности коммерческой организациив форме общества с ограниченной ответственностьюпроизводственно-коммерческая фирма «Карина», именуемого в дальнейшем - "Общество", образованного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2013-10-16

Прокуратура в России, являясь государственным органом, призвана охранять и защищать гарантированные Конституцией права и свободы человека и гражданина как самостоятельные ценности, исключать всякие попытки действовать неправовыми средствами, от кого бы они ни исходили.

2013-10-17

Сегодняшний уровень цивилизации и правосознания позволяет говорить о первичности международного права среди других факторов, влияющих на международные отношения.

Международное право - это система юридических норм, регулирующих межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества.

2013-10-17

В связи с этим значительно возрастает роль прокуратуры которая, призвана осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением действующих на территории Российской Федерации законов органами местного самоуправления, министерствами, ведомствами и иными органами государственного и хозяйственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями вне зависимости от их подчиненности, общественными организациями и движениями, должностными лицами и гражданами.

2013-10-19

Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений) можно определить как отрасль международного права, регулирующую официальные связи и отношения между субъектами международного права, устанавливаемые и поддерживаемые их органами внешних сношений.

2013-10-21

Характер процесса совершенствования законодательного обеспечения правовых режимов в деятельности по защите Государственной границы РФ детерминирован, по нашему мнению, прежде всего, особенностями правовых режимов в данной сфере. Поэтому ряд положений, относящихся к теме данного раздела работы были рассмотрены выше.

2013-10-21

Актуальность выбранной темы объясняется тем, чтоодним из наиболее спорных и поэтому требующих теоретической разработки, является институт права, защищающий интересы ответчиков против исков.

2013-10-21

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее определенной, детально регламентированной процедурой. Почти во всех странах, где есть писаные конституции, право на справедливое судебное разбирательство имеет конституционный статус

2013-10-21

В работе рассматривается тема: «Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления».

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что появление и развитие института местного самоуправления в современной России стало одним из знаковых явлений в общем процессе ее демократических преобразований.

2013-10-21

Первой, на наш взгляд, особенностью правовых режимов в деятельности по защите государственной границы являются подходы к возможности изменения существующих видов границ.[

2013-10-21

Статистика имеет огромное значение: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, пенитенциарное, криминалистическое, административно-правовое. Ни одна из этих наук не может плодотворно развиваться вне данных как уголовной, так и других отраслей правовой статистики.

2013-10-22

Парламентский контроль – это контроль за деятельностьюисполнительной власти.

Одна из формгосударственного контроля. Носит общий политический и реже - административный характер.

Парламентский контроль над деятельностьюправительствабольшое значение имеет в государствах с парламентской формой правления и полупрезидентских республиках.

2013-10-22

Вопросы исковой давности в последние годы неоднократно обсуждались в юридической литературе. Оно и понятно. Основы гражданского законодательства, принятые в 1991 г. и введенные в действие на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 г., положили начало пересмотру многих относящихся к исковой давности положений.

2013-10-22

Официальной датой создания службы участковых уполномоченных милиции считается 17 ноября 1923 года.

Но нужно сказать, что служба с аналогичными функциями существовала задолго до октябрьских событий 1917 года.

2013-10-22

Право как явление глубоко культурное, искусственное порождение общества, не может рассматриваться вне связи с ним, вне общественных отношений, пронизывающих последнее.

2013-10-22

По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной экономики, создает дополнительный спрос на услуги коммерческих банков и предполагает необходимость существования такой финансово-кредитной системы, при которой банковские услуги предлагались бы физическим и юридическим лицам различными банками.

2013-10-22

Осуществление банковской деятельности происходит в определенной конкурентной среде. Чем большую остроту приобретают конкурентные отношения, тем более востребованной становится потребность в обеспечении конкурентных преимуществ. Эта потребность реализуется посредством централизации и концентрации капиталов, то есть путем увеличения капитализации.

2013-10-22

Обращаясь к специальной юридической литературе, исследованиям в области теории и истории государства и права, философии и другим общественно-политическим наукам, электоральный процесс можно рассматривать как урегулированную правовыми и иными социальными нормами деятельность его субъектов, наделенных процессуальными правами и обязанностями, направленную на формирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, избрание должностных лиц государственной власти и местного самоуправления, состоящую из взаимосвязанных стадий, обеспечивающих реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и основанную на демократических принципах российского избирательного права.

2013-10-22

В работе рассматривается тема: «Правовой режим налога на прибыль».

Актуальность рассмотрения данной темы выражается в том, что налог на прибыль представляет собой часть отношений экономического субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта.

2013-10-22

Остановимся лишь на некоторых, связанных с созданием и использованием мультимедиа правовых аспектах, без знания которых осмысление феномена мультимедиа было бы неполным.

2013-10-22

Норма есть суждение, устанавливающее известный порядок как должный, или еще проще: это есть выраженное в словах правило лучшего; напр., "не убий", "отдавайте кесарево кесарю, а Божие - Богу"; "не допускай в суждениях своих противоречия"; "никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком"; "родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание..."; "выборы членов парламента должны быть свободны" и т. п.

2013-10-22

Проблемой является определение взаимосвязи процессуальных институтов раскрытия доказательств и встречного иска.

Основное значение института раскрытия доказательств в том, что его правильное введение и применение позволяют упростить и ускорить процесс, сделать его более экономичным, прозрачным и предсказуемым, более эффективно реализовать не только принцип состязательности, но и диспозитивности.

2013-10-22

Нация- это наделённое самосознанием сообщество людей с перекрывающейся культурной и политической самоидентификацией, исторически возникшей вследствие их привязанности к определённойтерритории. С одной стороны, это сообщество воображаемое:

2013-10-22

В целом мировое хозяйство можно определить как совокупность национальных экономик и негосударственных структур, объединенных международными отношениями. Мировая экономика возникла благодаря международному разделению труда, что повлекло за собой как разделение производства (то есть международную специализацию), так и его объединение — кооперацию.

2013-10-23

Налогообложение находится на стыке всех социально-политических и экономических интересов общества. От того, насколько рационально определено и рассредоточено между плательщиками налоговое бремя, зависит успех индивидуального и корпоративного бизнеса, а значит, и богатство нации в целом.

2013-10-23

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст.9 Конституции РФ)[1]. Граждане и их объединения могут иметь в частной собственности землю.

2013-10-23

Приступая к рассмотрению проблем юридического образования в техническом вузе, необходимо, на наш взгляд, определить, что вообще представляет собой высшее образование и юридическое образование, в частности.

2013-10-23

Анализ современного состояния и структуры транснациональной организованной преступности свидетельствует о том, что отдельные виды ее преступной деятельности развиваются довольно активно. Особое место в иерархии подобной деятельности занимает осуществление торговли людьми, которая в настоящее время превратилась в выгодный бизнес, и составляет основной источник дохода транснациональных организованных преступных групп, что подтверждается исследованиями специалистов зарубежных государств.

2013-10-23

В работе рассматривается тема: «Основные принципы прав человека».

Проблема свободы личности, прав человека и гражданина является одной из центральных в конституционном развитии любого общества и государства.

2013-10-23

Успех достижения поставленной цели данного исследования обусловлен, как представляется, анализом и выбором наиболее приемлемых из имеющихся подходов к оценке человеческого капитала.

2013-10-23

Граждане и юридические лица вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.

При этом, отношения доверителя и представителя строятся в соответствии с действующим законодательством и, как правило, на условиях договора поручения или договора о возмездном оказании услуг.

2013-10-23

Опасности и угрозы – непременные спутники жизни и деятельности индивидов, обществ, государств, человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития.

2013-10-23

Для обеспечения безопасности (т.е. состояния защищенности важных интересов личности, общества и государства), спокойного развития страны и противодействия внешним и внутренним врагам, государство имеет в своем распоряжении и на службе определенные органы.

2013-10-23

В современных условиях защитагосударственной границы имеет большое значение и, прежде всего, потому, что связана с обеспечением безопасности государства от внешнего вторжения на его территорию и насильственного изменения его границ. Попытка изменить границы государств без их согласия зачастую приводили в прошлом к войнам или просто служили целью агрессии, но и в настоящее время избежать вооруженных конфликтов между государствами по территориальным спорам удается не всегда.

2013-10-23

За многовековую историю развития нашего государства и параллельно с ним семейного права, алиментные обязательства претерпели колоссальные изменения, однако неизменным остается испокон веков то, что забота и презрение (опека) родственников, не могущих себя содержать, это не только моральная задача и родственный долг, но и законом обличенное требование, за неисполнением которого следует наказание.

2013-10-25

Для обеспечения безопасности (т.е. состояния защищенности важных интересов личности, общества и государства), спокойного развития страны и противодействия внешним и внутренним врагам, государство имеет в своем распоряжении и на службе определенные органы.

2013-10-25

Ответственность и в частности гражданско-правовая ответственность, несомненно, имеет огромное значение в жизни общества. Однако при столь огромном значении ответственности ученые так и не пришли к какому-то общему приемлемому определению. Точки зрения по этому вопросу настолько диаметрально противоположны, что до настоящего времени не существует единой концепции, и единого бесспорного понятия, настойчиво избегает определения ответственности и законодатель.

2013-10-25

Согласно действующему законодательству осужденный к лишению свободы может быть освобожден условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и отбыл положенную по закону часть срока наказания.

2013-10-25

Актуальностью данной темы исследования является то, что организационно-правовые формы хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, кооперативов характеризуются частной формой собственности.

2013-10-25

Особенно актуально рассмотрение правового положения судей, как непосредственных отправителей правосудия в государстве в связи с курсом на построение «правового» государства, со стремлением государственной власти и всего общества как можно скорее прийти в русло «цивилизованного» общества, свободного от произвола как со стороны государства, в лице его чиновников, так и от произвола криминального.

2013-10-25

Одной из разновидностей государственной власти является судебная власть, призванная осуществлять правосудие.

Правосудие представляет собой вид государственной деятельности, направленной на рассмотрение и разрешение различных социальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права.

2013-10-25

Производство судебной экспертизы представляет собой важнейшее следственное действие, направленное на получение доказательств, основанных на достижениях науки, техники, искусства и ремесла[1].

2013-10-26

На современном этапе государственно-правового развития проблема совершенствования прокуратуры в системе гарантий конституционных прав и свобод приобретает особую значимость. В настоящее время в рамках судебно-правовой реформы в России вновь происходит процесс оптимизации - выбора наиболее эффективных форм и способов осуществления прокурорского надзора.

2013-10-26

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из опасных нарушений Правил дорожного движения, так как часто является причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По данным ГИБДД РФ за 11 месяцев 2006 года в автомобильных авариях в России погибло 29 тысяч 327 человек.

2013-10-28

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, определяется тем, что внимательный анализ исследований теоретиков уголовного права, чей научный интерес сосредоточен на применении понятии амнистии и помиловании, позволяет говорить о том, что их тематика несколько узка. Авторы либо изучают общее аспекты указанных институтов, либо избирательно ограничивают тему исследования.

2013-10-28

Актуальность темы обусловлена тем, что в структуре преступности преступления против собственности всегда занимали значительное место. Хищения причиняют вред всем слоям населения, предприятиям различных организационно-правовых форм и государству. Эти преступления негативно воздействуют на все сферы жизнедеятельности общества, поскольку посягают на право собственности как на одно из важнейших гражданских прав и порождают неуверенность в стабильности экономического положения субъектов права.

2013-10-28

Ответственность, возникающая из договора, более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение возместить потери, причинённые его деянием.

2013-10-28

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров. Подозреваемые в преступлении должны стоять держа руки за спиной. Им говорят, что в соседней комнате находится священное животное, которое заревет, когда его потянет за хвост виновный. Каждый из них по одному заходил в ту комнату, а затем снова возвращался назад. Когда процедура заканчивалась, а священное животное все молчало, судья приказывал всем показать руки. Хвост животного перед этим посыпали черным порошком; предполагалось, что только у виновного руки останутся чистыми, ибо только он будет боятся потянуть его за хвост. Известно, что на Руси использовались более драконовские методы.

2013-10-28

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2013-10-28

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы. Так, Ю.Н. Старилов указывает, что «в самом широком теоретическом понимании государственная служба – это осуществление государственными органами кадровой функции управления и практическая деятельность всех лиц, получающих заработную плату из государственного бюджета … и занимающих постоянно или временно должности в аппарате государственных органов, включая органы законодательной, исполнительной и судебной власти, прокуратуры, контрольно-надзорных органов, администрацию государственных (казенных) предприятий»

2013-10-28

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2013-11-01

Актуальность темы курсовой работы. Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное законодательство служит правовой основой построения и функционирования исполнительной ветви власти. Эта отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан и юридических лиц, не имеющих властных полномочий, в отношениях с представителями исполнительной власти, органов местного самоуправления, c администрацией предприятий, организаций и учреждений, определяет систему, структуру, полномочия, принципы, методы и формы деятельности исполнительных органов и их должностных лиц.

2013-11-01

Актуальность реферативного исследования обусловлена тем, что Конституция РФ признает право каждого гражданина страны на индивидуальные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

2013-11-01

Организованная преступность - это сложная форма соучастия организованных преступных формирований. В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат характер и степень организованного взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной деятельности. Феномен организованности касается не только и не столько совершения конкретных деяний, сколько становление самого преступного формирования, его существования и его криминальной деятельности.

2013-11-01

Ответственность, возникающая из договора [contract], более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение [wrong-doer] возместить потери [loss], причинённые его деянием. Если А после заключённого им обязывающего соглашения уплатить некоторую денежную сумму в определённый день или прочитать лекцию в определённый вечер пренебрегает этим, убытки [damages], которые он должен возместить, взыскиваются в судебном порядке в соответствии с выраженным им согласием о том, что весь или часть ущерба [harm], который может быть причинён его необязательностью, падёт на него самого.

2013-11-04

Сначала 90–х годов в России идет бурный процесс становления гражданского общества. Правовое пространство активно осваивается многочисленными партиями и политическими движениями. Не остаются в стороне и профсоюзные объединения.

2013-11-04

Одной из ключевых идей, лежащих в основе конституционного строя современной России, является признание человека, его прав и свобод, высшей ценностью.

2013-11-04

Уравнивание иностранных юридических лиц в гражданских правах и обязанностях с российскими юридическими лицами — одно из нововведений Гражданского кодекса РФ (ст. 2).

2013-11-04

Институт президентства впервые возник в Римской империи, он был создан для разрешения вопросов по чрезвычайным случаям. Лицо, которому вверялась высшая неограниченная власть назывался Президентом, и срок полномочий данного лица был шесть месяцев.

2013-11-04

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2013-11-04

В современном российском земельном праве посредством Земельного кодекса решается главный вопрос о соотношении частно-правовых и публичных начал: приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средств производства в сельском и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества; свободного распоряжения собственников землей, если это не наносит ущерба окружающей среде; сочетания интересов общества с гарантиями каждого гражданина

2013-11-04

Термин «идентификация» происходит от латинского слова «identificare»- тождественный, тот же самый и означает установление тождества того или иного объекта (человек, вещи, явления и т.п.).

Идентифицировать, отождествлять - это значит методом сравнительного исследования установить, не являются ли определенный объект искомым.

2013-11-04

Проживающие на территории РФ граждане Болгарии – Григоров, Червенков, Стацов решили применить свои способности на государственной службе в стране пребывания. Григоров подал документы для участия в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя иностранного языка в юридический институт МВД РФ.

2013-11-04

Инженеру производственного отдела войлочной фабрики Петрушиной администрация предложила перейти на аналогичную должность в производственный цех постоянно с 10 сентября 2000 г. От такого перевода работница отказалась мотивируя это тем, что при приеме на работу было указано конкретное место работы – производственный отдел.

2013-11-04

Стадо овец, принадлежавших Гаю Нигидию, паслось на обильных лугах Абруццких гор. Спасаясь от внезапно начавшегося бурана, овцы убежали в лес, где их нашел Луций Сей и тайком перегнал к себе.

2013-11-04

В течение пяти лет ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Ревда) не платило налоги в местный бюджет, вследствие чего у него образовалась задолженность в 13 млн руб.

За тот же период задолженность бюджетных учреждений .МО «Город Ревда» перед ОАО «Завод металлоконструкций» составила 31 млн руб. за оказанные им услуги по перевозке, строительству, снабжению тепловой энергией.

2013-11-04

Появление для нас нового объекта права – кондоминиум, как и нового субъекта права - товарищества собственников жилья, вызвано не в последнюю очередь широко развернувшейся кампанией по приватизации жилого фонда.

2013-11-04

Государство является лишь формой, в которую облекаются общезначимые интересы групп» индивидов, общества. Оно представляет, собой один из способов их осуществления.

2013-11-04

Одним из ярких проявлений социальной политики государства является установление государственной опеки над лицами, которые нуждаются в помощи.

Опека состоит в выдаче денежных сумм, организационном содействии, оказании специальных медицинских услуг, предоставлении разнообразных льгот и привилегий и т. д.

2013-11-04

В каждой правовой системе и отрасли права выделяются основополагающие начала, определяющие содержание норм той либо иной отрасли, ее место, роль и назначение в системе права, а также характеризующие содержание правоприменения и в целом правореализационного процесса.

2013-11-04

Согласно законодательству о нотариате, нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2013-11-04

Какие отношения являются предметом международно-правового регулирования:

правоотношения между государствами;

правоотношения между государствами и международными организациями;

2013-11-04

Задача № 1

Коммерческий банк предоставил Павлову кредит на срок в три месяца.

По истечении этого срока Павлов долг не вернул. Через месяц он был призван на срочную службу в Вооруженные Силы и уволен в запас через полтора года.

2013-11-04

На основе анализа текстов конституций сравните полномочия парламентов в США, Италии, Франции, Германии. Найдите общее и покажите особенности применительно к каждой стране

<
2013-11-05

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: заключение, содержание. Изменение и прекращение брачного договора. Расторжение брачного договора и признание его недействительным

2013-11-05

1. При заключении трудового договора руководитель фирмы потребовал от работника характеристику-отзыв с прежнего места работы

2013-11-05

Гражданин КНР Ли Цинз и гражданин России Первухин решили создать в с. Кропоткина Пригородного района г. Биробиджана сельскохозяйственный производственный кооператив по выращиванию лука.

2013-11-05

. Верно ли предположение о том, что, чем крупнее населенный пункт, тем выше в нем уровень преступности? Обоснуйте свою точку зрения

2013-11-05

Если органы внутреннего управления вообще возникают в государстве сравнительно поздно, то то же самое, в частности, следует сказать и о тех государственных учреждениях, которые имеют своей задачей содействие интеллектуальному развитию общества и отдельных лиц

2013-11-05

Конституция Российской Федерации 1993 года возлагает на граждан обязанность и долг по защите Отечества. Институт защиты Отечества реализуется различными правовыми средствами, в том числе учреждением военной службы как особого вида государственной службы.

2013-11-05

Административное право — самостоятельная отрасль российского права.

Известно, что отрасли права отличаются друг от друга прежде всего по тому, какие общественные отношения они регулируют.

2013-11-05

XX век стал свидетелем бесконечной череды актов бесчеловечности и беззакония, звучащей издевательством над мировым порядком. Сейчас, в начале XXI века, ключевые меры для применения права и защиты прав человека во всем мире находятся на расстоянии вытянутой руки от нас.

2013-11-05

Транспорт образует самостоятельную сферу экономической деятельности, живущую по особым правилам. Роль транспорта заключается в оказании специфических услуг, направленных на перемещение товара или человека в пространстве.

2013-11-05

Проблема морали на протяжении уже многих веков интересовала философов различных направлений и школ. И каждый трактовал проблему морали по-разному.

2013-11-05

Франкское государство, первое крупное политическое объединение в Европе раннего средневековья; существовало в конце 5 – середине 9 вв.

2013-11-05

Жилищная проблема является одной из наиболее острых социальных проблем. В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года статьей 40:" Каждый гражданин имеет право на жилище.

2013-11-05

Земельные отношения всегда находились в центре внимания общественности, были и остаются актуальными для всех слоев населения - как обладающих, так и не обладающих земельными участками.

2013-11-05

Новый Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) впервые ввел на законодательном уровне определения многих терминов, которые ранее трактовались лишь правовыми дисциплинами. Это был важный шаг на пути устранения неопределенностей в толковании различных понятий, который, безусловно, будет способствовать формированию единого понятийного аппарата.

2013-11-05

Определите вид производства (гражданское, уголовное, административное и конституционное) в порядке которого будут рассмотрены и разрешены следующие ситуации:

-возмещение убытков за испорченный электрочайник,

-развод по обоюдному согласию бездетных супругов

2013-11-05

Каждый из нас знает, что достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его умаления. Мы знаем и то, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2013-11-05

В конституции республики в составе Российской Федерации было предусмотрено, что прокурор это республике подчиняется Президенту республики и Генеральному прокурору РФ. Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в данном случаи был нарушен:

2013-11-05

В середине 80-х годов XX века Россия вступила в период реформ, которые, коснулись всех сфер жизни общества. На наших глазах меняются многие принципы жизни общества, появляются новые идеологические основы функционирования, устройства, развития государства.

2013-11-05

КоАП - единственный в настоящее время федеральный законодательный акт, содержание которого представляет собой комплекс основополагающих правовых норм, составляющих институт административной ответственности. Соответственно в нем систематизированы нормы,

2013-11-05

Европейское сообщество (ЕС), в настоящее время объединяющее 15 государств-членов, предоставляет гражданам значительное количество субъективных прав, обеспеченных судебной защитой
2013-11-05

Допрос - это самое распространенное следственное и судебное действие, заключающееся в получении и фикса ции непосредственно от допрашиваемого лица, каковым является свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый, показаний об обстоятельствах, имеющих значение по делу, и производимое в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом

2013-11-05

Конституция Российской Федерации (ст. 40) гарантирует гражданам неприкосновенность жилого помещения и их частной жизни, а уголовно-процессуальное законодательство включает ряд норм, посвященных обыску и выемке

2013-11-05

Торговое право, его история уходят в глубь тысячелетий. Властные установления о торговле, правила купеческой деятельности встречаются почти во всех правовых памятниках древности. Детальную разработку сделки купли-продажи, причем именно в русле товарного обращения, получают в римском праве.

2013-11-05

При рассмотрении политической системы какого-либо государства или общества не следует ограничиваться лишь официально провозглашенными и действующими в нём институтами и правовыми нормами, конституционными актами, т.е. тем, что "заявляет" о себе само государство

2013-11-05

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным).

2013-11-08

Осмотр места происшествия является одним из наиболее распространенных следственных действий, и его значение трудно переоценить. Роль осмотра места происшествия особенно велика в настоящее время, поскольку он является единственным следственным действием, производство которого возможно до возбуждения уголовного дела.

2013-11-08

Основные нормы профессиональной этики адвоката содержатся в “Кодексе профессиональной этики адвоката” принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005г.) и Федеральном законе от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”

2013-11-08

Основные нормы профессиональной этики адвоката содержатся в “Кодексе профессиональной этики адвоката” принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005г.) и Федеральном законе от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”

2013-11-08

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

2013-11-08

Понятие, условия наступления материальной ответственности

Виды материальной ответственности

Отличия материальной ответственности работников и работодателей по трудовому праву от гражданско-правовой ответственности

Способы обеспечения обязательств: неустойка ее виды, залог, удержание, банковская гарантия, задаток.

Договор поручительства.

2013-11-09

В данной задаче, в деяниях воспитателя интерната Репкина содержатся квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ.

2013-11-09

В районном суде г. Москвы рассматривалось уголовное дело по обвинению Коновалова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ. Как утверждал государственный обвинитель, 17.07.2007 подсудимый из чувства личной неприязни к Симоновой при помощи легковоспламеняющейся жидкости (бензина) совершил поджог принадлежащего ему легкового автомобиля "Пежо-407".

2013-11-09

Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома. Автомобилем решила воспользоваться супруга Маркелова.

2013-11-09

1. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке судебного надзора от кассационного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений?

2013-11-09

Появившись в научном обороте в 60-е гг. прошедшего века, категория «политический режим», по мнению некоторых ученых, в силу синтетического характера должна была рассматриваться в качестве синонима формы государства

2013-11-09

Существование и успешная деятельность прокуратуры Российской Федерации как специфического самостоятельного государственного органа возможны, если все ее органы составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору.

2013-11-09

Максимовы жили в зарегистрированном браке с 1973 года. В январе 1997 года Максимов возбудил в суде дело о разводе с Максимовой.

2013-11-09

Раскройте понятие и характеристику субъектов предпринимательского права. Какая из организационно-правовых форм коммерческих организаций наиболее удобна для ведения для ведения деятельности в сфере хлебобулочных изделий? Обоснуйте.

2013-11-09

Согласно ст. 14 ФЗ «О Государственной гражданской службе» гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2013-11-09

Процессуальный срок - предусмотренный законом или назначаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которыми процессуальный закон связывает возможность (необходимость) совершения конкретных процессуальных действий либо наступление иных правовых последствий

2013-11-09

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2013-11-11

Теория государства и права состоит из двух, одновременно раздельных и тесно взаимосвязанных друг с другом разделов, один из которых изучает государство, а другой – право.

2013-11-11

Одним из отдельных видов договора купли-продажи является договор энергоснабжения. В действующем ГК нормы, регулирующие договор энергоснабжения, помещены в § 6 («Энергоснабжение») гл. 30 («Купля-продажа»).

2013-11-12

Институт права собственности занимает важное место в нормах Псковской Судной Грамоты. Право собственности знает деление вещей на недвижимые ("отчина") и движимые ("живот").

2013-11-12

На основании Инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности

2013-11-12

В процессе развития государственности в обществе складываются вполне определенные отношения между людьми в виде взаимных прав и обязанностей в сфере государственно-служебной деятельности.

2013-11-12

Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные нормами ГПП отношения, которые возникают между судами и органами судебного исполнения как между собой, так и с участниками процесса - гражданами и юр лицами в гражданском судопроизводстве.

2013-11-12

Легальное определение обязательства содержится в ст. 307 ГК РФ, устанавливающей, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие.

2013-11-12

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

2013-11-12

Кузин одолжил Семенову 1 июля 2002 года 560. т. рублей сроком на три месяца. Через шесть месяцев Семенов вернул Кузину сумму в размере 200 тыс. рублей.

2013-11-12

Под государственной службой понимается профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. К государственной службе относится исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими государственные должности категорий "Б" и "В".

2013-11-12

В Конституции РФ проводится разграничение основных прав и свобод на права и свободы человека и гражданина. Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в их реализации.

2013-11-12

Местное самоуправления - одна из демократических основ системы управления обществом, важнейший структурный элемент устройства власти, это одна из форм реализации народом принадлежащей ему власти.

2013-11-13

Одним из элементов демократии являются выборы в различного рода центральные и местные представительские учреждения. Эти учреждения создаются правоспособными гражданами посредством голосования за кандидатов, выдвигаемых в соответствии с установленными законом правилами.

2013-11-13

Согласно учению И.П. Павлова, индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы.

2013-11-13

Термин “авторское право” понимается в двух значениях:

а) в объективном смысле авторское право - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства.;

2013-11-13

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования;

2013-11-15

Народовластие предполагает юридические возможности участия граждан в управлении делами общества и государства. Конституция и другие нормативно-правовые акты закрепляют политические права и свободы, обеспечивающие такое участие, порядок их реализации.

2013-11-15

Нотариат в Российской Федерации представляет собой совокупность государственных нотариальных органов (государственных нотариальных контор), частных нотариусов (частных нотариальных контор) и должностных лиц, уполномоченных законом в определенных случаях на совершег нии нотариальных действий...

2013-11-15

Нормы конституционного права — это правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет конституционного права.

2013-11-15

Административная ответственность — вид юридической ответственности, которая выражается в применении должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение.

2013-11-15

Задача №1. Дроботов был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 11 1 УК РФ и осужден к четырем годам лишения свободы.

2013-11-15

Вопрос № 1. Виды услуг, разрешённые частным сыскным службам.

Как показывает анализ практики, к настоящему времени частная сыскная деятельность успешно прошла этап становления и развивается в направлении активного формирования цивилизованного рынка сыскных услуг.

2013-11-18

Демократизация общественных отношений, происходящая в России в последнее десятилетие, ознаменована как совершенствованием характера деятельности ранее существовавших, так и зарождением новых социальных институтов.

2013-11-18

Выборы в современной России – необходимый элемент народовластия. Понятие выборов многогранно.

2013-11-21

На современном этапе государственно-правового развития проблема совершенствования прокуратуры в системе гарантий конституционных прав и свобод приобретает особую значимость.

2013-11-26

Основы конституционного строя – это закрепленные конституционными нормами наиболее важные общественные отношения, возникающие из экономической и политической основ деятельности государства, из принципов взаимоотношений государства и человека, из структуры самого государства, формы государственного правления.

2013-11-28

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров.

2013-11-28

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2013-11-28

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы. Так, Ю.Н. Старилов указывает, что «в самом широком теоретическом понимании государственная служба – это осуществление государственными органами кадровой функции управления и практическая деятельность всех лиц.

2013-11-28

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2013-11-28

Актуальность реферативного исследования обусловлена тем, что Конституция РФ признает право каждого гражданина страны на индивидуальные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

2013-12-02

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что появление и развитие института местного самоуправления в современной России стало одним из знаковых явлений в общем процессе ее демократических преобразований.

2013-12-03

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что преступность была всегда и везде. Всегда и везде преступность отражала в себе какие-то социальные проблемы общества.

2013-12-03

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что одним из наиболее спорных и поэтому требующих теоретической разработки, является институт права, защищающий интересы ответчиков против исков.

2013-12-05

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее определенной, детально регламентированной процедурой.

2013-12-05

Первой, на наш взгляд, особенностью правовых режимов в деятельности по защите государственной границы являются подходы к возможности изменения существующих видов границ.

2013-12-05

Статистика имеет огромное значение: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, пенитенциарное, криминалистическое, административно-правовое.

2013-12-05

Парламентский контроль – это контроль за деятельностьюисполнительной власти.

Одна из формгосударственного контроля. Носит общий политический и реже - административный характер.

2013-12-05

Вопросы исковой давности в последние годы неоднократно обсуждались в юридической литературе. Оно и понятно.

2013-12-06

Официальной датой создания службы участковых уполномоченных милиции считается 17 ноября 1923 года.

Но нужно сказать, что служба с аналогичными функциями существовала задолго до октябрьских событий 1917 года.

2013-12-06

Право как явление глубоко культурное, искусственное порождение общества, не может рассматриваться вне связи с ним, вне общественных отношений, пронизывающих последнее.

2013-12-06

По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной экономики, создает дополнительный спрос на услуги коммерческих банков.

2013-12-06

Обращаясь к специальной юридической литературе, исследованиям в области теории и истории государства и права, философии и другим общественно-политическим наукам, электоральный процесс можно рассматривать как урегулированную правовыми и иными социальными нормами деятельность его субъектов.

2013-12-06

Актуальность рассмотрения данной темы выражается в том, что налог на прибыль представляет собой часть отношений экономического субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта.

2013-12-06

Остановимся лишь на некоторых, связанных с созданием и использованием мультимедиа правовых аспектах, без знания которых осмысление феномена мультимедиа было бы неполным.

2013-12-06

Норма есть суждение, устанавливающее известный порядок как должный, или еще проще: это есть выраженное в словах правило лучшего;

2013-12-07

В Российской Федерации обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в соответствии с Конституцией и законодательством РФ относится к компетенции ряда государственных органов и должностных лиц.

2013-12-07

Граждане и юридические лица вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.

При этом, отношения доверителя и представителя строятся в соответствии с действующим законодательством и, как правило, на условиях договора поручения или договора о возмездном оказании услуг.

2013-12-07

Проблема свободы личности, прав человека и гражданина является одной из центральных в конституционном развитии любого общества и государства.

2013-12-13

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст.9 Конституции РФ)[1]. Граждане и их объединения могут иметь в частной собственности землю.

2013-12-13

Анализ современного состояния и структуры транснациональной организованной преступности свидетельствует о том, что отдельные виды ее преступной деятельности развиваются довольно активно.

2013-12-13

В работе рассматривается тема: «Алиментные отношения родителей и детей». Выбор заявленной темы обусловлен ее актуальностью.

2013-12-13

1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 "О государственной тайне" с изменениями и дополнениями, внесенными после его принятия, регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

2013-12-13

В данной задаче, в деяниях воспитателя интерната Репкина содержатся квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ.

Основной объект- половая неприкосновенность двенадцатилетней Васильевой.

2013-12-13

В районном суде г. Москвы рассматривалось уголовное дело по обвинению Коновалова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ.

2013-12-13

Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома.

2013-12-13

В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке судебного надзора от кассационного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений?

2013-12-13

Появившись в научном обороте в 60-е гг. прошедшего века, категория «политический режим», по мнению некоторых ученых, в силу синтетического характера должна была рассматриваться в качестве синонима формы государства.

2013-12-13

Существование и успешная деятельность прокуратуры Российской Федерации как специфического самостоятельного государственного органа возможны, если все ее органы составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору.

2013-12-13

Максимовы жили в зарегистрированном браке с 1973 года. В январе 1997 года Максимов возбудил в суде дело о разводе с Максимовой. Истец ссылался на то, что Максимова его никогда не любила и не уделяла ему должного внимания.

2013-12-13

Раскройте понятие и характеристику субъектов предпринимательского права. Какая из организационно-правовых форм коммерческих организаций наиболее удобна для ведения для ведения деятельности в сфере хлебобулочных изделий?

2013-12-13

Согласно ст. 14 ФЗ «О Государственной гражданской службе» гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2013-12-16

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров.

2013-12-16

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2013-12-16

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы.

2013-12-16

Арктика – это северная полярная область земного шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, лежащей под 66 градусов и 33 минуты северной широты, - Северным полярным кругом, включая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки и Северный Ледовитый океан с находящимися в нем островными образованиями.

2013-12-16

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2013-12-18

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что практическая значимость договора дарения недвижимого имущества постоянно возрастает.

2013-12-19

В соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовное наказание является мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

2013-12-26

Формирование цен, отвечающих требованиям рыночной экономики, связано с аккумулированием современных знаний экономики, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, маркетинга, налогового и таможенного законодательств.